Dorpsvisie Aduard

DVA p1

DVA p2 DVA p3 DVA p4

DVA p5 DVA p6

De dorpsvisie is een plan voor de middellange termijn (ongeveer 10 jaar) over hoe de leefbaarheid in het dorp te behouden en / of te verbeteren.

Het proces is gestart op initiatief van Dorpsbelangen Aduard met ondersteuning van Nienke Vellema van Vereniging Groninger Dorpen. Subsidie is verleend door de gemeente Zuidhorn en de provincie Groningen. We zijn in het najaar 2014 gestart met het formeren van een werkgroep van verschillende vertegenwoordigers uit het dorp:

Steffen van der Kooi, ondernemer (groenteboer)
Karin van de Vaart, ondernemer (kapsalon)
Loes Lestestuiver (welzijnswerk Zuidhorn)
Douwe van der Lei (welzijnswerk Zuidhorn)
At Hof (PKN gemeente Aduard)
Jan Oomkes (oud wethouder)
Greet Bakker (directeur samenwerkingsschool)
Monique Gelink (tennisclub)
Sandra Lambeck (Dorpsbelangen)
Annette Veenstra (Dorpsbelangen)
Wouter Slagter (Dorpsbelangen)

Deze werkgroep heeft gesprekken gevoerd met verschillende Aduarders tijdens twee avonden in november maar ook met jongeren in jeugdsoos de Kameleon, op de samenwerkingsschool en jongeren van de voetbal. Tijdens deze gesprekken zijn de sterke punten van het dorp benoemd maar ook de verbeterpunten. De werkgroep heeft een samenvatting gemaakt van de gesprekken en hieruit verschillende actiepunten verwoord. Deze actiepunten zijn opnieuw aan de dorpsbewoners voorgelegd en zij hebben de prioriteiten bepaald in april. Hier is een top 10 uitgekomen waar Aduard mee aan de slag kan.

Verschillende actiepunten kan dorpsbelangen mee aan de slag zoals de verkeersveiligheid. Voor andere punten worden werkgroepen opgericht. Im eerste instantie gaat dit om een werkgroep jeugd om activiteiten voor jongeren te organiseren maar ook om te kijken of er speelvoorzieningen verbeterd kunnen worden. Vooral de oudere jeugd mist speelvoorzieningen en zij hebben aangegeven graag een multifunctionele pannakooi te willen. Daarnaast start er een werkgroep om een groots feest op te tuigen bij het 825-jarige bestaan van Aduard in 2017 in samenwerking met alle verenigingen.

Op 28 mei is de dorpsvisie in druk aangeboden aan het dorp, burgemeester Swart van de provincie Groningen en Jacob Klaas Star als vertegenwoordiger van provinciale staten. Verder waren wethouders Bakker en Nederveen aanwezig vanuit het College van B & W en de fracties van Groen Links en de Christenunie uit de gemeenteraad.

Zowel burgemeester Swart als Jacob Klaas Star complimenteerde het dorp met het proces en de dorpsvisie. Vooral het feit dat de actiepunten bestaan uit realiseerbare plannen werd als positief ervaren. Zowel de gemeente als de provincie willen ondersteunen bij het realiseren van de plannen.

Na afloop van de bijeenkomst hebben de eerste dorpsbewoners zich gemeld voor de werkgroepen.