Dorpsbelangen Aduard zoekt bewoners om mee te denken in dorpsvisie

Dorpsbelangen wil het komend jaar Aduard ondersteunen in het ontwikkelen van een dorpsvisie. In de ontwikkeling van deze visie zijn bewoners betrokken bij het nadenken over de leefbaarheid in het dorp, wat wij daar in Aduard zelf aan kunnen en willen doen en waar wij de gemeente en andere organisaties bij nodig hebben.  Met een dorpsvisie in de hand kan Dorpsbelangen Aduard een duidelijke stem geven. Het ontwikkelen van de dorpsvisie zal worden begeleid door Vereniging Groninger Dorpen die veel ervaring hebben op dit gebied en wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Plattelandshuis Westerkwartier en de Gemeente Zuidhorn.

Aanleiding

De afgelopen jaren heeft Dorpsbelangen veel energie gestoken in het verbeteren van de situatie rond verkeersveiligheid en verkeersoverlast en de ontwikkeling van het Nieuwe Wonder van Aduard.  Hoewel deze projecten nog lopen ziet het bestuur dat er op dit moment veel andere zaken spelen die impact hebben op de leefbaarheid.

We hebben het dan niet alleen over werkgelegenheid, maar ook over huisvesting, zorg, scholen, (on)mogelijkheden voor ondernemingen, enzovoorts. Ook speelt nog een mogelijke gemeentelijke herindeling, waardoor Aduard straks in een nog veel grotere gemeente kan komen te liggen (en waar wil je dan staan als dorp tussen tientallen andere dorpen?).

De ontwikkeling van een dorpsvisie is een goed middel om niet alleen met Dorpsbelangen, maar juist vanuit een zo groot mogelijk deel van de inwoners en ondernemers van Aduard te werken aan onze toekomst. In een dorpsvisie worden alle wensen en ideeën vanuit de dorpsbewoners en dorpsorganisaties worden op papier gezet. Hoe ziet u een Aduard over tien jaar, of hoe zou u het willen zien? De dorpsvisie laat zien waar Aduard heen wil in het komende decennium en zal een leidraad zijn voor Dorpsbelangen en is ook erg belangrijk richting gemeente, provincie en natuurlijk elkaar.

Hoe ontwikkel je een dorpsvisie?

Nienke Vellema zal het traject voor de ontwikkeling van de dorpsvisie ondersteunen vanuit Vereniging Groninger Dorpen. Zij heeft veel ervaring met de ontwikkeling van dorpsvisies en het verder helpen van dorpsbelangen bij de uitvoering ervan. Hiervoor gebruikt zij de keukentafelmethode. Een dorpsvisie opgesteld volgens deze methode biedt de mogelijkheid om op gestructureerde en overzichtelijke wijze met het hele dorp te werken aan een gezamenlijk plan voor de middellange termijn. Deze methode is samen met het project Loket leve(n)de dorpen ontwikkeld en duurt ongeveer tien maanden.

Stap 1: Ontwikkelen werkgroep en maken sterkte –zwakte analyse

De ontwikkeling van de dorpsvisie wordt uitgezet en gedragen door een werkgroep dorpsvisie. Deze werkgroep bestaat uit ongeveer tien Aduarders en is een dwarsdoorsnede van de Aduarder bevolking. Ook zullen twee leden van dorpsbelangen zitting nemen in deze werkgroep. Deze werkgroep kijkt samen wat er goed gaat in het dorp maar ook wat er verbeterd kan worden. Door het doen van deze sterkte-zwakte analyse komen de juiste onderwerpen op tafel voor de keukentafelgesprekken met andere dorpsgenoten. De leden van deze werkgroep zullen deze gesprekken begeleiden.

Stap 2: Voeren van keukentafelgesprekken en schrijven concept dorpsvisie

De werkgroepleden voeren keukentafelgesprekken met (groepen) Aduarders op basis van de thema’s die bepaald zijn tijdens de bijeenkomst van de eerste werkgroep. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor het schrijven van een concept-dorpsvisie door Groninger Dorpen. Deze wordt terug gekoppeld in de werkgroep,  actiepunten worden bepaald en prioritering wordt aangegeven.

Stap 3: Terugkoppeling aan bewoners van Aduard

De bewoners van Aduard en de gemeente worden in de Heemkakel steeds op de hoogte gehouden van hoe het staat met de ontwikkeling van de dorpsvisie. In deze fase vindt echter ook terugkoppeling plaats van de concept-dorpsvisie aan alle dorpsbewoners. Er is ruimte voor discussie en er worden conclusies getrokken resulterend in de vaststelling van het concept met de aangegeven wijzigingen. De definitieve versie wordt uitgewerkt en tot mooi boekwerk gemaakt.

Stap 4: Presentatie dorpsvisie

De definitieve dorpsvisie wordt gepresenteerd aan het dorp en de gemeente. De werkgroep “ontwikkeling dorpsvisie” wordt opgeheven en het is de tijd voor de uitvoeringsfase. Hiervoor wordt er wordt een werkgroep “uitvoering dorpsvisie” ingesteld. Met de dorpsvisie hebben wij als dorpsbelangen een heleboel ideeën voor projecten in handen, waarmee we aan de slag kunnen.

Waar staan we nu?

We willen in september graag starten met de werkgroep dorpsvisie. We zijn hiervoor nog op zoek naar enkele Aduarders met een luisterend oor die na willen denken over de toekomst van ons dorp. Zij zullen de sterkte-zwakte analyse maken maar ook een rol spelen in de begeleiding van de keukentafelgesprekken. De tijdsinvestering is ongeveer tien avonden in tien maanden.

Daarnaast hebben we mensen nodig die in het vervolgtraject mee willen denken tijdens de keukentafelgesprekken. De thema’s zijn nog niet bepaald maar komen voort uit de ‘brainstorm’ van de werkgroep. De tijdsinvestering zal ongeveer één of twee avonden zijn.

Wilt u meedenken en -discussiëren over de toekomst van Aduard,  als lid van de centrale werkgroep of op een van de twee algemene avonden, dan nodigen wij u van harte uit!

Voor deelname, maar ook voor ideeën en suggesties t.a.v. de dorpsvisie kunt u ons email sturen op bestuur@dorpsbelangenaduard.nl

Meer lezen?

Geef een reactie