Actuele stand van zaken Burg. Seinenstraat (d.d. 16 april 2020)

(bron: website Gemeente Westerkwartier)

Vervangen waterleiding en aanleg riolering

Het Waterbedrijf gaat de oude asbestcementleidingen vervangen in de Burg. Seinenstraat. Deze leidingen liggen of in de kant van de rijbaan of in de trottoirs. De planning is deze vervanging voor de herinrichting uit te voeren. Het hoofdriool in de Burg. Seinenstraat verkeert nog in een goede staat en gaan we daarom niet vervangen. Uit onderzoek blijkt, dat op diverse plaatsen de bestaande rioolaansluitingen van trottoirkolken en woningen slecht zijn. Deze vervangen we  daarom wel. De bestaande funderingsconstructie van de rijbaan willen we bij voorkeur zo weinig mogelijk opbreken. Daarom gaan we naast de waterleiding, aan weerszijden van de rijbaan, parallelriooltjes aanleggen voor de waterafvoer van trottoirkolken en woningen. Deze nieuwe riolen sluiten we aan op de bestaande inspectieputten in de rijbaan (onderlinge afstand ca. 50 meter). Tijdens de gefaseerde aanleg zetten we één rijbaan af. Verkeer kan over de andere rijbaan dan gewoon doorrijden. Na elke fase herstellen we de verharding tijdelijk.

Archeologie

De graafwerkzaamheden vinden plaats in archeologisch waardevol gebied. Om die reden gaat de uitvoering van de werkzaamheden, van zowel waterleiding als riolering, onder archeologische begeleiding. We hebben daarom de aanleg van riool en waterleiding met het Waterbedrijf afgestemd en gaan beide leidingen gelijktijdig aanleggen. De archeologische begeleiding kan in één keer plaatsvinden en de overlast voor de omgeving blijft hierdoor aanzienlijk beperkt (in plaats van twee keer, maar één keer een sleuf graven door de straat). De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden loopt op dit moment. De aannemer is binnenkort bekend.

Omgevingsvergunning

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) vereist en is toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het traject voor de omgevingsvergunning loopt inmiddels. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is vorige week akkoord gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden. De ontwerpbeschikking voor het aanleggen van waterleiding en riolering in de Burg. Seinenstraat  is gepubliceerd. Deze ligt met ingang van 14 april 2020 voor 6 weken ter inzage, dus tot en met 26 mei 2020. Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan de definitieve vergunning afgegeven worden in de eerste week van juni aanstaande.

Planning aanleg waterleiding en riool

Voorlopig gaan we er vanuit dat de werkzaamheden in juni kunnen starten. Dit is ook afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Op dit moment voert het Waterbedrijf, op basis van de huidige RIVM richtlijnen, geen grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan het waterleidingnet. Het is niet wenselijk voor meerdere uren het water af te sluiten, terwijl de Rijksoverheid aanraadt vaak je handen te wassen. Het is nu nog onduidelijk hoe lang deze situatie zo blijft.

Informeren

Het was de bedoeling voor de start van de aanleg van de waterleiding en riolering de bewoners van de Burg. Seinenstraat uit te nodigen voor een inloopavond. Hierop wilden we de plannen nader toelichten. Dat is op dit moment helaas niet mogelijk. We wachten voorlopig af of dit op een later tijdstip wel mogelijk is. Is dat niet het geval, dan zullen wij, gezamenlijk met het Waterbedrijf en de aannemer, de bewoners per brief en via de gemeentelijke website en gemeentepagina nader informeren.

En dan de herinrichting

Nadat de waterleiding is vervangen en het riool gelegd is, gaan we de straat herinrichten. De tekeningen hiervoor zijn bijna gereed. De aanleg van de nieuwe verharding willen we ook in fasen aanleggen. Eerst aan één zijde de nieuwe trottoirs. Verkeer kan dan nog gewoon door rijden. Vervolgens het trottoir aan de andere zijde. Ook dan kan het verkeer door rijden. De laatste fase is dan de aanleg van de nieuwe asfaltverharding met daarin de ‘streetprint’. Tijdens deze laatste fase, die naar verwachting 3 tot 4 weken duurt, is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe trottoirs langs het werk. Woningen, bedrijven en winkels blijven in principe bereikbaar en anders maakt de aannemer daar nadere afspraken over met betrokkenen.

Proefvak

Het plan is om uiteindelijk op de rijbaan een nieuwe laag asfalt met een zogenaamde “streetprint” aan te brengen. Hiervoor is het nodig om een groot gedeelte van de bestaande toplaag van het asfalt er af te frezen. Om  te onderzoeken welke werkwijze het minste overlast voor de omgeving veroorzaakt, gaan we in een proefvak het asfalt weg frezen en gelijktijdig trillingsmetingen uitvoeren.  Deze proef wordt uitgevoerd op woensdag 22 april ter plaatse van slagerij Gelsema. Het freesvak wordt weer gevuld met nieuw asfalt. Wij maken van de gelegenheid gebruik door hier ook een streetprint in aan te brengen om zo de invloed van een streetprint op de omgeving te testen.

Voorlopig gaan we er vanuit dat we dit jaar nog beginnen met de aanleg van de eerste nieuwe trottoirs. Het vervolg wordt onder meer bepaald door ontwikkelingen rondom het coronavirus, voortgang aanleg van de waterleiding, archeologische vondsten en weersomstandigheden voor met name de asfaltwerkzaamheden.