Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl Aduard en omgeving – 12 juli 2019

Werkzaamheden Sietse Veldstraweg (N983) en E.H. Woltersweg
Vanaf vrijdag 19 juli 19:00 uur tot zaterdag 20:00 uur is de Sietse Veldstraweg vanaf nr. 2 tot aan de E.H. Wolterweg nr. 3 (Medenerweg) afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. (Brom)fietsers kunnen er wel langs via het naastgelegen fietspad. Het verkeer wordt omgeleid langs het Aduarderdiep. Deze omleidingsroute is afgestemd met de omleiding die wordt gebruikt voor de werkzaamheden aan de N361.

Doorgaande route
Nu de oude brug Aduard is komen te vervallen is de route Sietse Veldstraweg – E.H. Woltersweg de doorgaande route geworden. Daarom wordt de Sietse Veldstraweg aangesloten op de E.H. Woltersweg. De eerste asfaltlagen zijn vorig jaar al aangebracht. Nu worden de bestaande wegen gefreesd, zodat ze het juiste profiel krijgen. Daarna worden de definitieve asfaltlagen en de markering aangebracht. 

Werkzaamheden rondom de bestaande brug Aduard
De planning is om na de bouwvakantie te starten met het slopen van de bestaande brug Aduard. Als eerste wordt in het weekend van 24 augustus het stalen beweegbare deel van de brug verwijderd. Vervolgens worden de landhoofden afgebroken en afgevoerd. Het doorvaartprofiel wordt ter plaatse verbreed door de grond af te graven. Voorafgaand hieraan worden nieuwe damwanden aangebracht.

Schanskorven
De weg ligt veel hoger dan het kanaal. Om te voorkomen dat de grond in het kanaal terecht komt, worden zogeheten ‘grondkeringen’ aangebracht in de vorm van schanskorven. Dat zijn korven die met stenen worden gevuld. Daar waar de weg nu nog de brug oploopt komen straks klinkers en bankjes. Zo hebben wandelaars en fietsers een rustpunt met een mooi uitzicht over het Van Starkenborghkanaal. Wij verwachten dat al de werkzaamheden rondom de bestaande brug begin 2020 afgerond zijn.

Hinder
U kunt van bovenstaande werkzaamheden enige hinder ondervinden in de vorm van geluid, trillingen en stof.

Fietspad rondweg
Op 22 juli wordt asfalt aangebracht op het fietspad langs het Van Starkenborghkanaal. Het gedeelte langs het Aduarderdiep naar Nieuwklap wordt uitgevoerd in beton. Dit gedeelte wordt in het najaar uitgevoerd.

Groenaanplant
Op verschillende locaties moet nog beplanting aangebracht worden. Een deel hiervan wordt dit najaar aangebracht. Een ander deel schuift door naar het voorjaar van 2020. Dit najaar ligt o.a. in de planning om de berm langs de rondweg en de buitenbocht langs de rondweg in te zaaien met bloemrijk bijenmengsel. In deze buitenbocht worden ook bijenhotels geplaatst. In het talud langs de loskade worden struiken geplant en in de ‘oksels’ aan de noordzijde van de brug komen bomen. 

Vleermuizen
Deze bomen bij de brug zijn bedoeld voor de geleiding van vleermuizen richting de brug zodat ze deze kunnen gebruiken om over het kanaal te komen. Voordat wij de bestaande brug slopen moet de vleermuis deze geleiding naar de nieuwe brug kunnen volgen. Daarom worden er tot de nieuwe aanplant wilgentakken van ongeveer 3 meter hoog geplaatst als tijdelijke geleiding aan weerszijden van de brug.

Meer informatie


Heeft u een vraag over het project Brug Aduard, rondweg Aduard aansluiting Nieuwklap dan kunt u uw vraag stellen via mailadres: J.Dekenga@provinciegroningen.nl

U kunt via dit mailadres ook aangeven of u een afspraak wilt maken voor een mondelinge toelichting.