Snippergroen

In het voorjaar is de gemeente Zuidhorn gestart met het in kaart brengen van zogenaamd snippergroen met als doel duidelijkheid omtrent grenzen. Dit gaf veel emoties onder de bewoners van Aduard. Dorpsbelangen Aduard heeft middels onderstaande brief dit onder de aandacht gebracht van B&W.

Groensnippers

In januari 2015 heeft de gemeente in de Westerkwartier een artikel geschreven over snippergroen en de daardoor bestaande rechtsongelijkheid tussen burgers en het beoogde doel om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken. Is dit het echte doel? Hoeveel inwoners van de gemeente Zuidhorn hebben de afgelopen twee jaar bij de gemeente aangegeven een gevoel van ongelijkheid te voelen vanwege snippergroen dat de ene eigenaar wel in gebruik heeft en de andere niet.
Het groenproject bevindt zich in de pilotfase voor wat betreft de gemeente Zuidhorn. Aduard is de proeftuin. Hoezo een pilot en is het mogelijk dat het project wordt afgeblazen? En als dat het geval is, hoe is het dan gesteld met de zogenaamde rechtsongelijkheid?
In april 2015 hebben bewoners een brief ontvangen over een voorlichtingsavond over snippergroen in Aduard. Deze brief was opmerkelijk niet op naam maar op adres, ” Aan de bewoners van….” Een aantal bewoners heeft deze brief zelfs niet ontvangen.
Op de voorlichtingsavond van 22 april was de opkomst zeer laag. Dit heeft mede gelegen aan de adressering. Veel bewoners waren namelijk in de veronderstelling dat zij geen snippergroen in gebruik hadden.
De heer Stol neemt tijdens de voorlichtingsavond even het woord en laat het daarna aan zijn medewerkers over. Tijdens de voorlichtingsavond zijn de verschillende mogelijkheden van het grondgebruik de revue gepasseerd: koop, teruggeven aan de gemeente, verjaring en verlenging overeenkomst tot gebruik.
In mei 2015 ontvangen de bewoners een brief op naam van de gemeente over het project. Bijzonder opvallend dat de brief nu wel op naam gestuurd kan worden. In deze brief wordt slechts gesproken over de optie tot koop of geen interesse, waarbij de gemeente zelf nog niet weet of de grond wel verkocht kan worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website of vragen kunnen per mail gesteld worden. Bijzonder is dat de twee andere mogelijkheden verjaring en verlenging overeenkomst tot gebruik niet worden genoemd in deze brief.
Een maand later krijgen de bewoners weer een brief als ze niet hebben gereageerd op de eerste brief. Een aantal bewoners heeft een afspraak gemaakt met de gemeente om over de situatie ter plaatse te spreken. Tijdens dit gesprek komen bewoners erachter dat de gemeente dit project laat uitvoeren door bureau Eiffel. Bureau Eiffel lijkt in eerste instantie niet haar identiteit te willen prijsgeven. De gesprekken worden volgens de bewoners in een grimmige sfeer gevoerd waarbij soms sprake is van intimidatie door bureau Eiffel. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: “dan maken we er toch gewoon parkeerhavens van” of “dan zaaien we dit stukje grond wel even in”.
Indien bewoners aangeven dat ze gebruik willen maken van het recht op verjaring worden luchtfoto’s van het kadaster uit 1994 niet gehonoreerd. Dat is bijzonder aangezien de gemeente zich wel baseert op luchtfoto’s, die als bewijsvoering over de kadastrale kaart zijn gelegd. Getuigenverklaringen van oud-bewoners worden ook niet gehonoreerd. Sinds wanneer zijn getuigenverklaringen niets meer waard? Volgens mij mag bewijs op elke wijze worden geleverd.
Verder spelen de kabels en leidingen een rol. In hoeverre mag en kan snippergroen in eigendom worden verworven als zich kabels en leidingen in de grond bevinden. Is het niet juister dat de gemeente zich eerst verdiept in de ligging van deze kabels en leidingen voordat het snippergroen te koop wordt aangeboden? Dat geldt overigens ook voor de inhoud van de eerste brief op naam van de gemeente waarin staat dat het zo ‘lijkt’ te zijn dat de geadresseerde grond van de gemeente in gebruik heeft. Als de gemeente vindt dat haar eigendomsrechten worden geschonden dan ligt het op de weg van de gemeente beter beslagen ten ijs te komen. Het kadaster kan door middel van meting ter plaatse precies aangeven waar de kadastrale grenzen liggen. Waarom is niet voor een preciezere, meer juridische insteek gekozen?
Ook is er een groep bewoners die in de koopakte van hun huis hebben staan dat ze de grond in bruikleen hebben met de verplichting deze grond te onderhouden. Ook hier willen de medewerkers van bureau Eiffel niets van horen.
Alles lijkt erop gericht te zijn om grond te verkopen en de bewoners vragen zich dan ook werkelijk af hoe het staat met de rechts(on)gelijkheid of dat geld (bij bureau Eiffel en de gemeente) toch de boventoon voert.
Burgemeester en wethouders, een groot deel van de bewoners in Aduard tezamen met Dorpsbelangen Aduard doen een dringend beroep op u om de samenwerking met bureau Eiffel te beëindigen en de groensnippers per geval te bekijken. U luistert nu totaal niet naar de burgers. De burgers worden door uw werkwijze weggezet als ordinaire boeven, terwijl een groot gedeelte van de bewoners geen weet had van de snippergroen stroken. De bewoners hebben de groensnippers altijd keurig onderhouden en dat heeft de gemeente de afgelopen decennia in het overgrote gedeelte van de gevallen nu juist niet gedaan.

In het volgende bericht rondom snippergroen kunt u de reactie van B&W lezen.