Actuele stand van zaken Burg. Seinenstraat (d.d. 2 juni 2020)

(Plannings tekening vind je onderaan)

Bron: https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/overzicht-projecten_41030/item/herinrichting-doorgaande-route-aduard_2896.html

Vervangen waterleiding en aanleg riolering

Het Waterbedrijf gaat de asbestcement hoofdleidingen en de aansluitleidingen vervangen in de Burg. Seinenstraat. Deze leidingen liggen of in de kant van de rijbaan of in de trottoirs. De aansluitleidingen worden vervangen tot aan de watermeter in de woningen. De aannemer neemt over het vervangen van de aansluitleiding persoonlijk contact met de bewoners op voor het maken van een afspraak.

Het hoofdriool in de Burg. Seinenstraat verkeert nog in een goede staat en gaan we daarom niet vervangen. Uit onderzoek blijkt, dat op diverse plaatsen de bestaande rioolaansluitingen van trottoirkolken en woningen slecht zijn. Deze vervangen we daarom wel. De bestaande funderingsconstructie van de rijbaan willen we bij voorkeur zo weinig mogelijk opbreken. Daarom gaan we naast de waterleiding, aan weerszijden van de rijbaan, parallelriooltjes aanleggen voor de waterafvoer van trottoirkolken en woningen. Deze nieuwe riolen sluiten we aan op de bestaande inspectieputten in de rijbaan (onderlinge afstand ca. 50 meter).

Aanbesteding en archeologie

Het werk is inmiddels aanbesteed.  A. HAK Noord-Oost BV voert het uit. De werkzaamheden vinden plaats in archeologisch waardevol gebied. Om die reden vindt de uitvoering van de werkzaamheden, van zowel waterleiding als riolering, onder archeologische begeleiding plaats. Archeologische onderzoeks- en adviesbureau De Steekpoef BV voert de begeleiding uit.

Omgevingsvergunning

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) vereist en is toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is inmiddels akkoord gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden. De definitieve vergunning wordt gegeven in de eerste week van juni.

Gefaseerde uitvoer en planning

Na de herinrichting is de rijbaan smaller dan de huidige breedte. We gaan daarom het bestaande asfalt nu al vast inzagen op de toekomstige breedte. We verwijderen de kantstroken van het asfalt daarna in gedeelten. Hierdoor ontstaat ruimte om een sleuf voor de waterleiding en het riool te graven.

Deze week (23) start de aannemer met het inrichten van een materiaaldepot nabij MFC ‘De Meeden’ en de voorbereidende werkzaamheden.

Om tijdens de werkzaamheden de watervoorziening te garanderen, legt het waterbedrijf noodleidingen aan in de trottoirs. Daarna leggen we de nieuwe leidingen en sluiten we de woningen aan op deze nieuwe leidingen. De noodleiding verwijderen we later weer. Voor de riolering zetten we de bestaande huisaansluitingen direct over op de nieuwe rioolleiding.

Kaartje met planning

In onderstaand kaartje staat in welke periode we de hoofdleidingen leggen. Voorafgaand vinden voorbereidende werkzaamheden (proefsleuven, noodleidingen) plaats. Op 19 juni starten we met de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe leidingen. Dit doen we op een zogenaamde proefdag. Doel hiervan is vooral te testen met welke werkwijze er zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving optreedt. Gedurende de bouwvakvakantie vinden er geen werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden voeren we uit in korte werkvakken, zodat we de gegraven sleuven zoveel mogelijk op dezelfde dag aan kunnen vullen. Tijdens de gefaseerde aanleg zetten we één rijbaan af. Verkeer kan over de andere rijbaan dan gewoon doorrijden. De aannemer moet ook op een aantal plaatsen zogenaamde wegkruisingen maken. Ook dit doet de aannemer zo veel mogelijk met een halve wegafzetting. Mocht het echter niet mogelijk zijn met een halve wegafzetting veilig te werken, dan sluiten we  de rijbaan tijdelijk volledig af. Het verkeer leiden we dan met bebording en inzet van verkeersbegeleiders om.

Na de aanleg van de leidingen maken we de opgebroken ‘asfaltstrook’ weer tijdelijk dicht met betonstenen, zodat het verkeer de rijbaan tot de feitelijke herinrichting gewoon weer kan gebruiken.

En dan de herinrichting nog…..

Nadat de waterleiding is vervangen en het riool gelegd is, gaan we de straat herinrichten. De tekeningen hiervoor ronden we op dit moment af. Binnenkort gaan we de werkzaamheden aanbesteden. De nieuwe verharding willen we ook in fasen aanleggen. Eerst aan één zijde de nieuwe trottoirs. Het verkeer kan dan nog gewoon door rijden. Vervolgens het trottoir aan de andere zijde. Ook dan kan het verkeer door rijden. De laatste fase is dan de aanleg van de nieuwe asfaltverharding met daarin de ‘streetprint’.

Tijdens deze laatste fase (asfalt en streetprint), die naar verwachting drie tot vier weken duurt, is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe trottoirs langs het werk. Woningen, bedrijven en winkels blijven in principe bereikbaar en anders maakt de aannemer daar nadere afspraken over met betrokkenen.

Over de start en planning van de herinrichting informeren we u nog nader. Op dit moment is het wel duidelijk dat de asfaltwerkzaamheden plaatsvinden in 2021. Het aanbrengen van de streetprint kan niet in de ‘koude’ winterperiode.