Herinrichting doorgaande route Aduard

 

bron: https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/overzicht-projecten_41030/item/herinrichting-doorgaande-route-aduard_2896.html

(bijgewerkt 25 februari 2020)
 
De rondweg om Aduard is al geruime tijd in gebruik. De provincie draagt de oude provinciale weg door Aduard over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente is deze route fasegewijs aan het herinrichten. De Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) en Heereweg zijn vorig jaar heringericht. In 2020 staan de herinrichting van de Burg. Seinenstraat en Burg. van Barneveldweg op de planning voor uitvoering.

Meer info

Hieronder leest u meer over de plannen en de werkzaamheden aan:

 • Burg. Seinenstraat
 • Burg. van Barneveldweg
 • Albert Harkemaweg (Wibrandusstraat tot nieuwe rondweg)
 • De Lindt

Herinrichting Burg. Seinenstraat

Buro Hollema uit Rolde heeft in samenwerking met een klankbordgroep (gezamenlijk met de Burg. van Barneveldweg) waarin bewoners, ondernemers van de straat en dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn, een ontwerp gemaakt voor de Burg. Seinenstraat. Basis voor het ontwerp was ‘Het nieuwe Wonder van Aduard’.

Daarin werd voorgesteld de rijbaan uit te voeren in gebakken straatstenen. Op basis van dit ontwerp is een trillings- en geluidonderzoek gehouden bij vier woningen. Resultaat van dit onderzoek was, dat er kans op trillingsoverlast voor de omgeving ontstaat. Reden om het ontwerp aan te passen en te zoeken naar een alternatieve uitvoering van de rijbaan. Deze is gevonden in een rijbaan in asfalt met streetprint. Tijdens de uitvoering wordt in het warme asfalt een vorm gedrukt waardoor de rijbaan de uitstraling krijgt van een klinkerbestrating.

Maandag 20 mei 2019 is het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Burg. Seinenstraat.

In het kort omvat het ontwerp de volgende werkzaamheden:

 • uitvoeren rijbaan in asfalt met streetprint en versmallen tot ca. 4,80 m (in bijlage profiel B);
 • regelmatig onderbreken van versmalde rijbaan door een iets breder profiel (in bijlage profiel A). Hier zijn de rijwielpadbanden vervangen door brede molgoten waardoor de rijbaan ter plaatse ongeveer 5,20 m breed wordt;
 • uitvoeren van trottoirs aan weerszijden in gebakken straatstenen;
 • smalle afwijkende stroken inrichten voor de gevels van de woningen. In de straat staan verschillende type woningen. Op de tekeningen is een voorstel gedaan voor de woningtypes en inrichting van de smalle stroken voor de gevels. Dit stemmen we individueel met elke bewoner af;
 • vervangen van het muurtje voor de kerk (langs de trottoirs) door een leuning om het doorzicht vanaf Kaakheem naar de Abdijkerk te verbeteren. We onderzoeken de mogelijkheden de rijbaan en het trottoir ter plaatse te verlagen;
 • inpassen van het 4 mei herdenkingsmonument in het nieuwe ontwerp;
 • accentueren van de voormalige Zuider- en Noorderpoort van het klooster in de rijbaan door de contouren van het oude wapen van Aduard in het asfalt te markeren;
 • aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting.

Actuele stand van zaken (d.d. 25 februari 2020):

Vervangen waterleiding/aanleg riool
De tekeningen en het bestek voor de uitvoering van de herinrichting zijn in concept gereed. Hierin willen wij ook nog rioolwerkzaamheden toevoegen. Het hoofdriool in de Burg. Seinenstraat verkeert nog in een goede staat en hoeft daarom niet vervangen te worden. Uit nader onderzoek is wel gebleken dat op diverse plaatsen de bestaande rioolaansluitingen van trottoirkolken en woningen slecht zijn. Deze gaan wij daarom wel vervangen. De bestaande funderingsconstructie van de rijbaan willen wij bij voorkeur zo weinig mogelijk opbreken. Daarom gaan wij om de paar meter geen nieuwe aansluitingen maken op het diepe hoofdriool, maar worden aan weerszijden van de rijbaan parallelriooltjes gelegd voor de waterafvoer van trottoirkolken en woningen. Ter plaatse van de inspectieputten (onderlinge afstand ca. 50 meter) worden deze nieuwe riolen hierop aangesloten.

Het waterbedrijf gaat de oude asbestcementleidingen vervangen in de Burg. Seinenstraat. Deze liggen of in de kant van de rijbaan of in de trottoirs. Omdat de werkzaamheden in archeologisch waardevol gebied plaatsvinden heeft het waterbedrijf nader archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Conclusie is dat de werkzaamheden onder archeologische begeleiding uitgevoerd moeten worden.
Dit zal ook voor onze rioolwerkzaamheden gelden. Wij hebben daarom de aanleg van riool en waterleiding met het waterbedrijf afgestemd  en zijn van plan om beide leidingen in één sleuf aan te leggen. De werkzaamheden kunnen we daardoor gelijktijdig uitvoerden, de archeologische begeleiding kan in één keer plaatsvinden en de overlast voor de omgeving wordt aanzienlijk beperkt (in plaats van twee keer, één keer een sleuf graven door de straat).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) vereist en is toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het traject voor de omgevingsvergunning loopt inmiddels. Verwacht wordt dat de definitieve vergunning begin mei wordt verleend. Hierna kan het waterbedrijf starten met de vervanging van de oude waterleidingen. Gelijktijdig start de gemeente dan ook met de aanleg van de riolering.

Zoals hierboven genoemd, gebeurt het graafwerk voor de leidingen onder begeleiding en op aanwijzingen van een archeoloog. De leidingen leggen we in fasen van ongeveer 50 meter lengte aan. Hiervoor zetten we de weg voor de helft aft. Verkeer kan over de andere weghelft (m.b.v. stoplichten of verkeersregelaars) dan gewoon doorrijden. De verharding wordt tijdelijk terug geplaatst.
De voorlopige planning is, dat wanneer het werk begin mei start, de aanleg van waterleiding en riool in augustus afgerond worden. Aansluitend willen wij dan beginnen met de aanleg van de nieuwe verharding.

Herinrichting
De aanleg van de nieuwe verharding willen wij ook in fasen aanleggen. Eerst aan één zijde de nieuwe trottoirs. Verkeer kan dan nog gewoon door rijden. Vervolgens het trottoir aan de andere zijde. Ook dan kan het verkeer door rijden (ook hier eventueel m.b.v. stoplichten of verkeersregelaars). De laatste fase is dan de aanleg van de nieuwe asfaltverharding met daarin de “streetprint”. Tijdens deze fase, die naar verwachting 3-4 weken duurt, is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over de nieuwe trottoirs langs het werk. Woningen, bedrijven en winkels blijven in principe bereikbaar of er worden nadere afspraken met de aannemer over gemaakt. Onder voorbehoud van vertraging ten gevolge van aanleg waterleiding, archeologische vondsten of slechte weersomstandigheden voor vooral de asfaltwerkzaamheden, is de planning dat de we de herinrichting in december af kunnen ronden.

Voor de start van de aanleg van de waterleiding en het riool nodigen we de bewoners van de Burg. Seinenstraat uit voor een inloopavond. Hierop lichten betrokken partijen de plannen nader toe.

Filmpje definitief ontwerp Burg. Seinenstraat 
Ontwerptekening (pdf)
Sfeerbeelden en materialisatie (pdf)
Dwarsprofielen Burg. Seinenstraat (pdf)
Het nieuwe Wonder van Aduard (pdf)

Herinrichting Burg. van Barneveldweg

De provincie is bezig met het slopen van de oude brug over het Van Starkenborghkanaal, het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen en het maken van het zogenaamde ‘balkon’. Dit balkon komt op de plaats van de landhoofden van de oude brug. De herinrichtingswerkzaamheden van de Burg. van Barneveldweg vinden daarna plaats.

Dit plan omvat de volgende werkzaamheden:

 • rijbaan blijft asfalt;
 • doortrekken van de rijbaan in een bocht naar Wierum;
 • vervangen van het noordelijk deel van de huidige rijbaan door een betonnen (fiets)pad van 3 meter richting de oude brug. Het fietspad wordt langs het Van Starkenborghkanaal doorgetrokken naar het bestaande fietspad richting Zuidhorn;
 • uitvoeren van voetpaden in gebakken klinkers;
 • handhaven van de bestaande parkeerplaatsen voor huisnr. 16-34. De rijbaan en parkeervakken worden uitgevoerd in nieuwe gebakken straatstenen;
 • aanbrengen nieuwe openbare (LED) verlichting;
 • verkleinen van het grote kruisingsvlak met de Albert Harkemaweg. Hier maken we een nieuwe T-kruising.

De planning van de herinrichting van de Burg. van Barneveldweg wordt bepaald door de werkzaamheden rondom de oude brug over het Van Starkenboghkanaal. De provincie is nog tot ongeveer juli bezig met de werkzaamheden voor de nieuwe “balkons”. Zolang rijdt er nog bouwverkeer over de Burg. van Barneveldweg en kunnen wij de herinrichting nog niet realiseren. Wij maken de uitvoeringstekeningen nu wel verder gereed zodat wij, zodra er meer duidelijk is over de planning, het werk kunnen aanbesteden en uitvoeren.

Tekening Burg. van Barneveldweg (pdf)

Herinrichting Albert Harkemaweg

De herinrichting van de Albert Harkemaweg (tot Wibrandusstraat) is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Eind 2020 gaat Wold & Waard de woningen (huisnr. 20a-50) achter de vijver slopen en 15 nieuwe woningen bouwen. Achter deze nieuwe woningen leggen we een smal weggetje aan voor de bewoners, zodat zij achter hun woning een auto kunnen parkeren. Na voltooiing van de woningbouw passen we de vijver voor de woningen aan. Het wateroppervlak wordt vergroot door het talud aan de woningzijde flauwer te maken (beschoeiing vervalt aan deze zijde).

De herinrichting van de Albert Harkemaweg tussen de Wibrandusstraat en de nieuwe rondweg maakt onderdeel uit van de aanleg rondweg/nieuwe brug.  De provincie voert dit werk uit. De wegversmalling voor “Green Logistics” is inmiddels aangelegd. De nieuwe asfaltlaag en trottoirbanden moeten nog aangebracht worden. Deze staan bij de provincie op de planning in het voorjaar 2020.

Albert Harkemaweg ontwerp (pdf)

De Lindt

Tijdens de uitwerking is de wens geuit de Lindt weer in oude staat te herstellen. Hoewel dit buiten de scope van het project valt, doen we wel onderzoek naar wat de kosten en mogelijkheden zijn voor het opengraven van de Lindt. Hierin onderzoeken we ook of het mogelijk is de brug over de Lindt weer in ere te herstellen.