Verslag overleg Provincie/Gemeente/DB rondom verkeer Aduard


Op  21 maart 2019 heeft er overleg plaatsgevonden tussen een aantal partijen m.b.t. de ingebruikname van de nieuwe brug in Aduard. De verkeerssituatie in Aduard is uitgebreid aan bod gekomen.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier, Dorpsbelangen Aduard, Klankbordgroep-A.Harkemaweg, Klankbordgroep-Burg. Seinenstraat, en groep “Aduard 30”.


Parkeerverbod

Aduard 30 heeft gevraagd of het parkeerverbod in de Seinenstraat kan worden opgeheven.

 Het verbod blijft in stand op bepaalde plaatsen nl. vanaf de Abdijstraat tot aan de Burg. Seinenstraat 20 bij de bezinepomp. Het verkeersbesluit ligt op dit moment ter advies bij de politie, dit duurt ca. 6 weken, daarna ligt het nog 6 weken ter inzage. De borden mogen van te voren niet omgedraaid worden. 

Aduard 30 vreest erg voor de veiligheid, vooral met een veranderde situatie.

De gemeente wil wel kijken of er nog plantenbakken/betonblokken ter beschikking zijn om eventueel te plaatsen op de Heereweg om de snelheid uit het verkeer te halen.

Zwaar verkeer

Aduard 30 heeft voorgesteld om bij de ingang van het dorp een zwaar verkeer verbod in te stellen. Provincie en gemeente gaan dit niet invoeren. Handhaving zal ontzettend moeilijk worden.  Tijdens werkzaamheden aan de Hereweg, B.Seinenstraat en A.Harkemaweg in het komende jaar moeten toch alle verkeer via de rondweg. Hier zal het zwaar verkeer ook de voordelen ontdekken om de kern van Aduard niet te gebruiken.  

Herinrichting A.Harkemaweg

De inrichting vanaf de kapper tot aan de Wibrandusstraat wordt vanaf mei uitgevoerd. Dit is naar verwachting voor de bouwvak klaar. 

De bus kan gedurende deze periode niet meer door het dorp rijden. In overleg met de Provincie Groningen moeten er tijdelijke haltes aan de rondweg komen. De aannemer maakt het omleidingsplan. Rondom Aduard worden vooraankondigingsborden geplaatst, om het verkeer over de nieuwe rondweg te leiden. 

Ter hoogte van het bedrijf Green Logistics waar nu de wegversmalling is komt een vangrail. (op plaats waar vroeger een heg stond). Langs de hele weg komt een trottoirband. De vrachtwagens van Green Logistics kunnen op eigen terrein draaien. 

Langs de A.Harkemaweg komt geen apart voet/wandelpad. 

Het betreft een 30 km zone en binnen de bebouwde kom. Voetgangers en fietsers kunnen dan op de weg wandelen en fietsen. Op de nieuwe brug zit aan de oostzijde een fietspad waar voetgangers ook gebruik van kunnen maken. Het pad aan de westzijde is een onderhoudspad.

Herinrichting Burg.Seinenstraat

Er ligt wel een ontwerp klaar voor de Burg. Seinenstraat. Op 15 april komt de klankbordgroep weer bijeen. De insteek is om daarna de bewoners te informeren. 

Hoek A.Harkemaweg / Burg.Seinenstraat / Oude brug

Het blijkt dat er nog steeds verkeersdeelnemers richting de oude brug doorrijden en vervolgens moeten keren. Het verkeer is na al die jaren zo gewend om rechtdoor te rijden naar de oude brug dat het lastig blijkt om het verkeer de nieuwe route te laten rijden. 

De bebording gaf nog wat onduidelijkheid.  Op de plaats waar het tijdelijke bord nu staat rechts voor de bocht komt een nieuw bord, met daarop de tekst ‘Nieuwe brug” toegevoegd. Dit bord wordt eerder op de Burg.van Barneveldweg ook geplaatst. 

De lampen van de oude brug zijn uitgeschakeld om duidelijker te maken dat de brug niet meer bediend wordt. 

Op de N355 staat een geel bord waarop staat aangegeven dat verkeer ook over de rondweg kan rijden. 

Een aandachtspunt is dat voor fietsers/voetgangers richting de Meeden de situatie gewijzigd is. 

Vroeger was de route richting de brug de doorgaande route, nu is dat de richting naar de nieuwe brug. Wanneer fietsers/voetgangers hier niet op attent zijn dan kan dat vervelende situaties opleveren. 

Het plan is om nu in de tijdelijk situatie belijning te plaatsen zodat de doorgaande route duidelijk wordt. In de definitieve situatie is het de bedoeling om de richting naar de Meeden haaks aan te laten sluiten op de doorgaande route.

Verkeer nieuwe brug 

Boven op de brug vraagt het oversteek punt best veel attentie van de fietsers. Dit is volgens de Provincie Groningen wel een veilige oversteekplaats.

Het verkeer rijdt daar nog langzaam en het overzicht in alle richtingen is vanaf daar goed. Bovendien is de inrichting zo gemaakt, dat fietsers vanaf de brug haaks de weg moeten oversteken. Fietsers worden hierdoor gedwongen hun snelheid te matigen dan wel om te stoppen. 

Op de nieuwe brug zit aan de oostzijde een fietspad waar voetgangers ook gebruik van kunnen maken. Het pad aan de westzijde is een onderhoudspad

Oude A.Harkemaweg

De aanleg van het fietspad langs het v.Starkenborgkanaal en Aduarderdiep heeft eerst moeten wachten op de aanleg van de rondweg. Het is de planning om voor de bouwvak het asfalt eraf te frezen. Het is voor einde van dit jaar gereed. Fietsers mogen niet over de rondweg fietsen. Ze moeten vanaf de nieuwe brug richting Aduard langs de Lindt naar Groningen.

Fietsers vanaf brug N355

Aandacht is gevraagd voor fietsers die vanaf de brug komen op de N355, richting de rotonde bij Nieuwklap. Verkeer vanaf de rondweg heeft hier voorrang. Er komt een zigzaglijn op het fietspad om zo de kruising met de rondweg te benadrukken. 

Bewegwijzering N355

De bestaande bewegwijzering langs de N355 is vervangen. De bruine toeristisch borden vlakbij de stoplichten worden ook aangepast.

Visplaatsen Aduarderdiep

Er zijn aan de zuidkant van de N355 visplaatsen gemaakt zodat de viswedstrijden daar plaats kunnen vinden